My Lidl Shop

Improve and learn Irish in a fun way by selecting Irish or English at the start of each day!

Picture the scene for a moment. You’ve put on your apron and spun the sign on the door to ‘Open’. It’s time to get to work. As the sound of customers perusing the shelves fills your ears, you take a moment to look around at what you’ve built. It seems like just mere moments ago you were setting up your tiny market stall. But now you’re running the busiest, most vibrant supermarket in town. They always said you’d go far. And your adventure is only just beginning!

This is the journey you’ll take in our mobile game: My Lidl Shop. Where you take your little market stall and grow it into a splendid Lidl supermarket that draws in customers from far and wide. 

So how does it work? Simple.

 

Keep your customers happy. You can do this by giving them the high quality products they need, keeping the store running like clockwork and playing through a series of mini games. The happier your customers and the more resources you earn, the bigger and better you can make your store.

Sound like fun? Of course it does. So download My Lidl Shop on The App Store or The Play Store and go from street market vendor to supermarket splendour.

Mo Shiopa Lidl

Cuir do shamhlaíocht ag obair go ceann píosa. Tá tú díreach tar éis do naprún a chur ort agus an comhartha ‘Ar Oscailt’ a chur ar an doras. Is mithid tús a chur leis an obair. Agus tú ag breathnú ar na custaiméirí uile atá ag spaisteoireacht thart i do shiopa, glacann tú nóiméad le cuimhneamh siar ar a bhfuil bainte amach agat. Níl sé ach tamall ó bhí tú ag cur do stalla beag bídeach ar bun sa mhargadh. Ach tá an t-ollmhargadh is gnóthaí, is spleodraí dá bhfuil ann sa bhaile á rith agat anois. Dúradh riamh go n-éireodh go maith leat. Agus níl an scéal seo ach ina thús!

Seo an t-aistear a dtabharfaidh tú faoi inár gcluiche móibíleach: Mo Shiopa Lidl. Áit ar féidir leat do stalla beag bídeach sa mhargadh a fhorbairt ina ollmhargadh mór millteach de chuid Lidl, a mheallann custaiméirí ó na ceithre hairde. 

Cén chaoi a n-oibríonn sé? Simplí.

Coinnigh do chuid custaiméirí sásta. Is féidir leat déanamh amhlaidh ach táirgí ar ardchaighdeán a chur ar fáil dóibh, an siopa a choinneáil ag dul go seoigh agus imirt trí shraith mionchluichí. Dá shásta a bheidh do chuid custaiméirí agus dá mhéad acmhainní a thuillfidh tú is ea is mó agus is fearr a bheidh do shiopa.

An mbeidh spraoi againn? Muise, beidh. Mar sin íoslódáil Mo Shiopa Lidl ón App Store nó Play Store agus cuir tús le d’aistear ó stalla beag bídeach go hollmhargadh mór millteach.

 

Available now on Google Play and App Store

Click here to download the My Lidl Shop App on Google Play

Click here to download the My Lidl Shop App on the App Store

Read the My Lidl Shop App Terms of Usage here.

FAQ

I can’t find the game on the App Store/Play Store?

Sorry about that, have a look on this page as there’s a link to download here.

Can I get this on my desktop or a non-mobile device?

For the moment, the game is only available on mobiles and tablets that support the requirements and there are no plans to adapt the game for other devices.

My game doesn’t work?

Oh dear. Try uninstalling and reinstalling first, but if this doesn’t work - please post your issue on the App Store or Play Store and we’ll make sure this is resolved.

If I uninstall the game will I lose my saved data/game?

This is down to your phone/Play Store/App Store settings, so we can’t 100% guarantee you will still have your saved data if you do uninstall and reinstall. Sorry…
 
The game isn’t available in my language, can you include it please?

We can’t guarantee the game will be released in any individual language, but My Lidl Shop is being rolled-out in multiple countries over the comings months, so expect to see more and more languages added as time goes on.

How do I use the mini-games?

Hit the button on the bottom right of the screen and this will give you mini game options. Each mini game should have a “?” button that’ll explain how to play these. Don’t worry, you’ll be an expert in no time.

The main mini game requires you to scan barcodes of the products shown in the app and is very simple. Simply press the button and a barcode scanner will appear, hold the camera over the barcode of the product and, if it is correct, the game will give you a reward.

I’ve found a bug!

Good spot! Please let us know details on the Play Store or App Store and we’ll look to get this fixed, pronto.

My phone/tablet doesn’t support the game?

Ah drat. Some devices can’t support the game at the moment, but we’re working to make sure the game is available in on as many devices as possible – so keep your eyes peeled.

I have a suggestion for the game!

We’d love to hear it! Let us know in the comments on the Play Store or App Store.

How did you make this game such fun?

A Lidl bit of magic!

Ceisteanna Coitianta

Ní féidir liom teacht ar an gcluiche san App Store/Play Store?

Ní maith linn é sin a chloisteáil. Tá nasc chuig an íoslódáil ar an leathanach seo.

An féidir liom é seo a fháil ar mo ríomhaire deisce nó ar ghléas nach gléas móibíleach é?

Níl an cluiche ar fáil ach ar fhóin phóca agus ar tháibléid a shásaíonn na riachtanais faoi láthair agus níl sé beartaithe an cluiche a chur in oiriúint do ghléasanna eile.

Cén fáth nach n-oibríonn an cluiche domsa?

A thiarcais. Bain triail as é a dhíshuiteáil agus a shuiteáil arís ar an gcéad dul síos. Mura n-éiríonn leis sin, déan cur síos san App Store nó Play Store ar an deacracht atá ag cur as duit agus déanfaimid cinnte de go mbeidh réiteach uirthi go luath.

Má dhíshuiteálaim an cluiche an gcaillfidh mé mo chuid sonraí/mo chluiche sábháilte?

Braithfidh sé sin ar shocruithe d’fhóin agus ar do shocruithe App Store/Play Store. Ní féidir linn gealltanas a thabhairt go mbeidh do chuid sonraí sábháilte fós ann má dhéanann tú an cluiche a dhíshuiteáil agus a shuiteáil arís. Tá brón orainn...

Níl an cluiche ar fáil i mo theangasa. An miste leat é a chur ar fáil sa teanga sin amach anseo?

Ní féidir linn gealltanas a thabhairt go gcuirfear an cluiche amach i dteanga ar leith. Bíodh sin mar atá, tá Mo Shiopa Lidl le rolladh amach i roinnt mhaith tíortha sna míonna amach romhainn agus cuirfear ar fáil i dteangacha nua é de réir a chéile.

Cén chaoi ar féidir liom na mionchluichí a úsáid?

Brúigh an cnaipe sa chúinne íochtair ar chlé den scáileán agus feicfidh tú rogha mhaith mionchluichí ann. Tá cnaipe “?” in aice le gach mionchluiche, áit a míneofar duit cén chaoi é a imirt. Ná bíodh imní ort, cleachtadh a dhéanann máistreacht.

I gcás an phríomh-mhionchluiche, caithfidh tú barrachód na dtáirgí a thaispeántar san aip a scanadh. Tá sé an-simplí go deo i ndáiríre. Brúigh an cnaipe agus feicfidh tú scanóir barrachóid. Coinnigh an ceamara os cionn bharrachód an táirge agus, má tá sé i gceart, tabharfaidh an cluiche cúiteamh duit.

Tá fabht aimsithe agam!

Maith thú! Déan mionchur síos air ar an App Store nó Play Store agus déanfaimid ár seacht ndícheall é a chur ina cheart gan aon mhoill.

Ní thacaíonn m’fhón/tháibléad leis an gcluiche.

Faraor géar níl roinnt gléasanna in ann don chluiche faoi láthair, ach táimid ag obair go dian d’fhonn a chinntiú go n-oibreoidh sé ar a oiread gléasanna agus is féidir – coinnigh súil in airde.

Tá moladh agam maidir leis an gcluiche!

Ba bhreá linn é a chloisteáil! Fág nóta tráchta dúinn ar an App Store nó Play Store.

Cén chaoi ar chuir sibh an oiread sin spraoi sa chluiche seo?

Le draíocht, rud atá sa dúchas againn in Lidl.